tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./05.06.2022/2022-1255

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ARACI ve TAKİPÇİLERLE MÜCADELE KOMİSYONU YÖNERGESİ

Kuruluş
Madde 1 - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi amacıyla, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere “Türkiye Barolar Birliği Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu” kurulmuştur.

Amaç
Madde 2- Bu yönergenin amacı; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan TBB Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 3 - Bu yönergenin kapsamı; TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönetmeliği Yönergesi (Temel Yönerge) çerçevesinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle mücadele amacıyla kurulan Türkiye Barolar Birliği Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu’nun kuruluşu, görevleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Komisyonun Görevleri
Madde 4 - Türkiye Barolar Birliği Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu’nun görevleri şunlardır:
a) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi amacıyla yürütülecek mücadele yöntemlerini belirlemek

b) Belirlenecek mücadele yöntemlerini TBB Yönetim Kurulu onayıyla yürütülmesini sağlamak

c) TBB Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri ifa etmek.

Komisyon ve Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 5-

a) Türkiye Barolar Birliği Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.

b) Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.

c) Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

d) Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

III. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Yürürlük Madde 7-

a) Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b) Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 8- Bu Yönerge hükümleri. Yönetim Kurulu tarafından yürütülür